Select Page

«چند نفر از شما فروشنده اید؟»

بفروشید تا موفق شوید در این دنیا همه ما به نوعی فروشنده هستیم، یه عده مثل من کارمند هستند و هشت ساعت از ۲۴ ساعت هر روزشان را میفروشند و پول دریافت میکنند، دیگری هنرمند است و هنرش را عرضه میکند و محبوبیت و شهرت میگیرد. برایان تریسی نویسنده مشهور در حوزه فروش و سخنرانی...