Select Page

راهنمای قبله نما

ic_home_footer__gheble_nama قبله نما

برای نمایش جهت دقیق قبله به شما کاربران عزیز این ویژگی در برنامه قرار گرفته است. برای استفاده از این قابلیت لازم است در ابتدا محل خود را در قسمت منطقه زمانی انتخاب نمایید. سپس با ورود به این بخش بر روی صفحه نحوه تنظیم و کالیبره کردن قبله نما را مشاهده خواهید کرد ( برای این کار لازم است دستگاه اندروییدی خود را در دو جهت تکان دهید ).

پس از کالیبره کردن قبله نما شما جهت صحیح قبله را خواهید داشت.