Select Page

راهنمای نمازها

ic_home_footer_prayes نمازها :

در این بخش تعدادی از نمازهای غیر یومیه قرار دارد که بنا به موقعیت خوانده می شوند. با کلیک بر روی هر کدام از نمازها توضیحات نماز به همراه نحوه اقامه در دسترس شما قرار خواهد گرفت.