Select Page

راهنمای ذکر شمار

۱.• تنظیمات ذکر شمار

با کلیک بر روی این متن صفحه ای برای شما باز می شود که در بخش اول تعداد ذکر مورد نظر را انتخاب می کنید. در قسمت بعدی این امکان را دارید که نوع شمارش را انتخاب کنید که به دو حالت است ( شمارش با لمس صفحه و یا شمارش با تکان دادن گوشی ). در بخش بعدی امکان دریافت بازخورد قرار دارد به این معنا که اگر ویبره روشن باشد پس از هر ذکر دستگاه ویبره خواهد خورد.

۲.نمایشگر تعداد ذکر

پس از تنظیم کردن ذکر به صفحه ذکر شمار باز می گردیم. در این بخش بر حسب نوع شمارش که در تنظیمات انتخاب کرده ایم ( لمسی یا تکان دادن ) می توانیم ذکر گفته و شمارش کنیم.

ic_home_footer__zekr_shomar ذکر شمار

بخش ذکر شمار شامل دو بخش است :

  • تنظیمات ذکر شمار
  • نمایشگر تعداد ذکر

تنظیمات ذکر شمار :

با کلیک بر روی این متن صفحه ای برای شما باز می شود که در بخش اول تعداد ذکر مورد نظر را انتخاب می کنید. در قسمت بعدی این امکان را دارید که نوع شمارش را انتخاب کنید که به دو حالت است ( شمارش با لمس صفحه و یا شمارش با تکان دادن گوشی ). در بخش بعدی امکان دریافت بازخورد قرار دارد به این معنا که اگر ویبره روشن باشد پس از هر ذکر دستگاه ویبره خواهد خورد.

نمایشگر ذکر شمار :

پس از تنظیم کردن ذکر به صفحه ذکر شمار باز می گردیم. در این بخش بر حسب نوع شمارش که در تنظیمات انتخاب کرده ایم ( لمسی یا تکان دادن ) می توانیم ذکر گفته و شمارش کنیم.

*تعداد ذکری که گفته اید پاک نمی شود. این امکان را دارید که از نرم افزار خارج شوید و در فرصت دیگر ذکرتان را ادامه دهید.

*در بالای صفحه گزینه ای قرار دارد که به ابتدای فرآیند بازگردید و تعداد ذکر را صفر کند.