Select Page

راهنمای سجده شمار

۱.تنظیمات سجده شمار

با کلیک بر روی این متن صفحه ای برای شما باز می شود که در بخش اول تعداد رکعت نماز را انتخاب می کنید. در قسمت بعدی این امکان را دارید که مکبر را روشن و یا خاموش کنید.

۲.نمایشگر سجده شمار

پس از تنظیم کردن تعداد رکعت به صفحه سجده شمار باز میگردیم. در ابتدا نوع نماز نوشته می شود ( چند رکعتی بودن نماز نوشته می شود ). در زیر آن دو قسمت که شماره رکعت و شماره سجده را نمایش می دهند قرار دارد.

ic_home_footer_sejde_shomar نحوه کار با سجده شمار

برای استفاده از این امکان دستگاه شما باید مجهز به سنسورمجاورتی باشد. کار این سنسور این است که هنگام تماس با موبایل وقتی موبایل را به گوش خود نزدیک می کنید صفحه نمایش را خاموش کند تا از برخورد صفحه نمایش با صورت و قطع ناخواسته تماس جلوگیری شود. این سنسور معمولا در بالای صفحه نمایش قرار دارد. برای کار با سجده شمار به ترتیب زیر عمل کنید :

  • تنظیمات مورد نظر را اعمال کنید.
  • دستگاه (موبایل یا تبلت ) خود را در بالای مهر به گونه ای قرار دهید که بالای صفحه نمایش نزدیک ( فاصله بسیار اندک ) به مهر قرار بگیرد.
  • دکمه شروع را زده و نماز را اقامه کنید.
  • با هر بار سجده رفتن شما دستگاه سجده را شمرده در نهایت به رکعت بعد و پایان نماز خواهید رسید.

*هیچ نیازی به لمس صفحه نمایش برای شمارش سجده ندارید.